Pokyny k zápisu do MŠ:

POKYNY K ZÁPISU DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

         Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávania na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30.apríla 2020 do 31.mája 2020 s tým, že:

-        podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí, odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

-        potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie i zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

-        aj pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt,

 

         Podpisovanie žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie:

         Materská škola môže akceptovať ako prejav spoločnej vôle oboch zákonných zástupcov aj prípad, ak je na žiadosti podpis len jedného z nich, napriek tomu, odporúčame, aby spoločná vôľa oboch rodičov bola vyjadrená a žiadosť bola podpísaná spoločne obomi rodičmi.    

 

         Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie do materskej školy:

-        5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,

-        deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

-        deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

         K zápisu dieťaťa do MŠ zákonný zástupca potrebuje:

-        vyplnenú žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie podpísané zákonným zástupcom.