DENNÝ PORIADOK:

DENNÝ PORIADOK

6 30 – 8 20

Schádzanie detí(deti 2-3, 3-4 ročné- v malej triede,

                            deti 4-5, 5-6 ročné vo veľkej triede)

Hry a hrové činnosti

Ranný kruh

Pohybové a relaxačné cvičenia( zdravotné cvičenie)

8 20 – 8 40

Osobná hygiena, desiata

8 40 – 11 10

 

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Pobyt vonku

11 10 – 12 00

Osobná hygiena, obed

Osobná hygiena – čistenie zubov

Príprava na odpočinok

12 00– 14 00

Odpočinok

14 00– 14 30

Osobná hygiena, olovrant

 

14 30– 16 00

Odpoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Hry a hrové činnosti

 

 

Denný poriadok je pohyblivý z dôvodu zaraďovania didaktických a edukačných aktivít vo výchove a vzdelávaní.

Pevne stanovený čas je pri činnostiach zabezpečujúcich životosprávu( desiata, obed olovrant).