DENNÝ PORIADOK:

DENNÝ PORIADOK

6 30 – 8 30

Hry a hrové činnosti

Ranný kruh

Pohybové a relaxačné cvičenia (zdravotné cvičenie)

8 30 – 9 00

Osobná hygiena, desiata

9 00 – 11 00

 

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Pobyt vonku

11 15 – 12 00

Osobná hygiena, obed

Osobná hygiena – čistenie zubov

Príprava na odpočinok

12 00– 14 00

Odpočinok

14 15– 14 30

Osobná hygiena, olovrant

 

14 30– 16 00

Odpoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Hry a hrové činnosti

 

 

Denný poriadok je pohyblivý z dôvodu zaraďovania didaktických a edukačných aktivít vo výchove a vzdelávaní.

Pevne stanovený čas je pri činnostiach zabezpečujúcich životosprávu (desiata, obed olovrant).

*Vzhľadom k aktuálnej situácii COVID-19, je stanovený čas pri činnostiach zabezpečujúcich životosprávu upravený pre každú triedu osobitne.