Aktuality

Pokyny a podmienky MŠ po prerušení na obdobie do konca šk.roka 2019/2020

Pre prihlásené deti na mesiac jún v šk.roku 2019/2020 prikladáme potrebné dokumenty pre oboznámenie sa s pokynmi a upravujúcimi podmienkami MŠ na fungovanie v tomto období. Žiadame rodičov/zákonných zástupcov prihlásených detí, aby priložené tlačivá (Prehlásenie o zdr.stave dieťaťa a Vyhlásenie) vytlačili, vyplnili a priniesli v prvý deň nástupu do MŠ s dátumom 01.06.2020. Ďakujeme, kolektív MŠ.

Dodatok k žiadosti do MŠ

Vzhľadom na priaznivejšiu situáciu, prosíme o doplnenie Vašich žiadosti na zápis do MŠ o lekárske potvrdenie.

Ďakujeme, s pozdravom kolektív MŠ.

Prerušenie MŠ:

                                                                            Obec Vyšný Kubín

                                                   Hviezdoslavova ul. 117/5 , 026 01  Vyšný Kubín

 

 

Váš list číslo/zo dňa          Naše číslo                        Vybavuje                           Vyšný Kubín

                                          79/23020/CA3                 Ing. Antonín Zámečník     30.03.2020

 

 

Vec

Pokyny k zápisu do MŠ:

POKYNY K ZÁPISU DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

         Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávania na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30.apríla 2020 do 31.mája 2020 s tým, že:

Oznam o zatvorení MŠ:

                                                                                Obec Vyšný Kubín

                                                           Hviezdoslavova ul. 117/5 , 026 01  Vyšný Kubín

 

Váš list číslo/zo dňa          Naše číslo                        Vybavuje                           Vyšný Kubín

                                          79/23020/CA3                 Ing. Antonín Zámečník     12.03.2020

 

 

Vec

Stránky