Zápis do MŠ 2021/2022 - Pokyny k zápisu

Zápis do Materskej školy.pdf

Bližšie informácie - ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Riaditeľka Materskej školy vo Vyšnom Kubíne, po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že zápis deti do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční:

od 03. 5. 2021 do 17. 5. 2021

v čase od: 11:00 hod. do 14:00 hod.

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú detí v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení vyhlášky 438/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

  • Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (podpísaná oboma zákonnými zástupcami)

  • Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v MŠ alebo stiahnuť z www.skola.vysnykubin.sk Dokumenty - Žiadosť do MŠ)

  • Súčasťou žiadosti je potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu, ako aj údaj o povinnom očkovaní

  • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

Podávanie žiadostí do materskej školy sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí

  • Osobne (s dodržiavaním nariadených opatrení Úradu verejného zdravotníctva, resp. príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva)

  • Poštou na adresu Materskej školy Vyšnokubínska 135/35 Vyšný Kubín

  • Do poštovej schránky, ktorá je umiestnená pri vstupe do budovy obecného úradu (obálka označená adresou MŠ a údajom Žiadosť do MŠ)

  • E-mailom - žiadosť vyplniť, oskenovať a pridať ako prílohu vo formáte PDF a zaslať na email MŠ (Spätne vám bude zaslaný mail o doručení žiadosti)

 

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy písomne do 15. júna 2021.

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

1. Prednostne sa prijímajú deti pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021)

  • podľa miesta trvalého bydliska

  • zo spádovej oblasti

(§59a zákona č. 245/2008 Z. z.)

2. Deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

3. Deti od troch rokov

Deti vo veku od dvoch do troch rokov budú prijímané vo výnimočných prípadoch, podľa kapacitných možností školy a v prípade zabezpečenia vhodných materiálnych, personálnych a kapacitných možností školy.