Prerušenie MŠ:

                                                                            Obec Vyšný Kubín

                                                   Hviezdoslavova ul. 117/5 , 026 01  Vyšný Kubín

 

 

Váš list číslo/zo dňa          Naše číslo                        Vybavuje                           Vyšný Kubín

                                          79/23020/CA3                 Ing. Antonín Zámečník     30.03.2020

 

 

Vec

Oznam o dočasnom uzatvorení materskej školy vo Vyšnom Kubíne

 

            Obec Vyšný Kubín, v zastúpení starostom obce Ing. Antonínom Zámečníkom ako zriaďovateľ Materskej školy vo Vyšnom Kubíne oznamuje, že na základe Uznesenie vlády         č. 111 z 11. marca 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie na území SR podľa  § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 26.03.2020 o mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách a v školských zariadeniach od 30. marca 2020 do odvolania  

 

uzatvára materskú školu vo Vyšnom Kubíne

v termíne od 30.03.2020 do odvolania

 

 

 

Prípadné ďalšie zmeny (nové pokyny nariadené príslušnými orgánmi alebo ministerstvami) budú aktualizované a oznámené na webovom sídle materskej školy a obecného úradu vo Vyšnom Kubíne.

 

 

 

Vo Vyšnom Kubíne, 30.03.2020

 

 

                                                                                              Ing. Antonín Zámečník 

                                                                                                      starosta obce