Povinné predprimárne vzdelávanie

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE OD 1.9.2021

S účinnosťou od školského roku 2021/2022 bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 08. 2021.

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne  o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.  Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole. 

Len deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné, sa budú prednostne prijímať do MŠ podľa trvalého bydliska (§59a zákona č. 245/2008 Z. z.). Ostatné deti sa budú prijímať bez ohľadu na miesto ich trvalého bydliska. 

Dieťa bude môcť povinné predprimárne vzdelávanie plniť aj formou individuálneho (predprimárneho) vzdelávania, ktoré povoľuje riaditeľ kmeňovej materskej školy dieťaťu, ktorého:
– zdravotný stav neumožňuje plnenie povinnej školskej dochádzky v kmeňovej materskej škole alebo,
– dieťaťu, ktorého zákonný zástupca o to požiada materskú školu.

O individuálne vzdelávanie svojho dieťaťa bude môcť zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiadať riaditeľku materskej školy podľa § 28b školského zákona, až po jeho prijatí do danej materskej školy, ktorá bude kmeňovou materskou školou pre dieťa v individuálnom vzdelávaní.

Dieťa oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov podľa § 28a ods. 6 zákona č. 245/2008/2003 Z. z. sa nebude vzdelávať vôbec, až do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do materskej školy.
Naproti tomu dieťa, ktoré bude mať povolené individuálne vzdelávanie zo zdravotných dôvodov podľa § 28b ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. sa bude vzdelávať doma.
Takémuto dieťaťu bude zabezpečovať vzdelávanie kmeňová materská škola, ktorá mu tento spôsob plnenia povinného predprimárneho vzdelávania povolila, a to najmenej v rozsahu dve hodiny týždenne v domácom prostredí dieťaťa.

Pokiaľ pôjde o dieťa, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné
(od školského roku 2021/2022), vo vzťahu k takémuto dieťaťu nebude možné požiadať o prerušení dochádzky do materskej školy.

Podľa § 59a ods. 5 školského zákona „povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne.

Ak Vaše dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Podkladom pre rozhodnutie riaditeľky materskej školy vo veci pokračovania plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je podľa § 28a ods. 3 školského zákona vždy predloženie:

 

  • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a

  • informovaného súhlas zákonného zástupcu

Po predložení uvedených súhlasov následne riaditeľka materskej školy  vydá rozhodnutie o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Pokiaľ nebudú predložené všetky tri dokumenty, riaditeľka materskej školy vo veci vydania rozhodnutia o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania nezačne konanie.